Disclaimer - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring

DISCLAIMER

Algemene voorwaarden: www.truyensadvocaten.be/algemene-voorwaarden

Beroepsregels & gedragscode: www.advocaat.be

Inlichtingen werden in het kader van Wetboek van Economisch Recht gegeven bij de consultatie.

Aansprakelijkheidsverzekering nv Amlin Europe (B) KBO 0416056358 – polisnummer LXX034899 en nv AG Insurance (B) KBO 0404.494.849 – polisnummer 399551935

De Europese verordening inzake bescherming van persoonsgegevens is van toepassing sinds 25 mei 2018. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening legt aan alle vormen van organisaties, bedrijven, kantoren, nieuwe verplichtingen op om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met het oog op de bescherming van persoonsgegevens. Ik hield eraan u te informeren dat Truyens Advocaten deze verplichtingen ernstig neemt en de nodige stappen gezet heeft. Ik kan u dan ook bevestigen dat het kantoor en de werkprocessen GDPR-conform zijn. Bovendien heeft het kantoor zelfs de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). (Artikels 24 en 28 GDPR) Uw persoonsgegevens worden op zeer secure wijze opgeslagen en worden enkel verwerkt in het kader van de opdracht die u Truyens Advocaten heeft toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim.

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden. De auteur van deze mail streeft ernaarinformatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen Truyens Advocaten dan ook slechts verbinden als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld. De geadresseerde dient de authenticiteit en integriteit van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te controleren. Zij kunnen virussen bevatten en het komt aan de geadresseerde toe het bericht op eventuele virussen te controleren. Noch de afzender, noch Truyens Advocaten aanvaardt enige aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van deze e-mail als gevolg van fouten of vertraging in de verzending via internet.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN DIENSTENWET / ALGEMENE VOORWAARDEN (versie met ingang van 11/07/2018) / WITWASWETGEVING

1. Kantoor Truyens Advocaten

De advocaten van Truyens Advocaten oefenen het beroep van advocaat elk afzonderlijk uit, al dan niet via hun professionele vennootschap, en hebben zich administratief georganiseerd binnen de burgerlijke maatschap Truyens Advocaten, een groepering van advocaten in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te Sint-Niklaas, Vijfstraten 57-59. Het ondernemingsnummer en het BTW-nummer van het kantoor is 0542.574.745. Het kantoor heeft een tweede vestiging te Gent, Bellevue 5/302 (Ledeberg).

Het bijkantoor (Mr. Erika Rentmeesters en Mr. Stefan Walgraeve) is gevestigd te Lokeren, Daknammolenstraat 55.

Truyens Advocaten bestaat uit:Advocaten-vennoten: Mr. Ann TRUYENS*, Mr. Stefan WALGRAEVE*, Mr. Wim VAN DAMME*, Mr. Erika RENTMEESTERS*, Mr. Line VERSTRAETEN*, Mr. Koenraad VAN DE SIJPE*, Mr. Pieter WAUMAN*, Mr. Tom HUYGENS*, Mr. Astrid VAN GREMBERGEN*

Senior-advocaten: Mr. Elke GOOSSENS*

Advocaten-medewerkers: Mr. Bram DE SMET*, Mr. Tim WAGEMANS*, Mr. Lisa HEUNINCK*, Mr. Caroline ZACHEE, Mr. Arthur ROOSEN*, Mr. Evelien ALENUS*, Mr. Jorn HOUVENAEGHEL, Mr. Maarten WANTE, Mr. Sam WINCKELMANS, Mr. Jan HEYVAERT, Mr. Charlotte DUPON

Advocaten-stagiairs: Mr. Amber BOGAERT, Mr. Eva CALLAERT.

De advocaten aangeduid met een * oefenen hun beroep uit vanuit een BV.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn ten aanzien van de cliënten van toepassing op alle diensten geleverd door de individuele advocaten werkzaam binnen Truyens Advocaten.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

3. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van de advocaten van Truyens Advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij en het voeren van procedures voor alle Belgische en Europese rechtsinstanties, administratieve rechtscolleges en arbitragecolleges, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber, enz.

Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van de advocaten van Truyens Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere

uitvoering ervan.De verbintenissen van de advocaten van Truyens Advocaten zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

4. Contactgegevens

Vijfstraten 57-59
9100 Sint-Niklaas

T +32 (0)3 777 27 27
F +32 (0)3 778 07 07

E info@truyensadvocaten.be

ereloonrekeningen BE40 2930 1958 5163 (BIC: GEBA BE BB) en BE78 3630 4617 6686 (BIC: BBRU BE BB)

derdenrekeningen BE14 6304 0721 8183 (BIC: BBRU BE BB) en BE29 2930 1958 5264 (BIC: GEBA BE BB)

5. Informatie

De Cliënt verstrekt aan de Advocaat, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, al dan niet op verzoek van de Advocaat, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening door de Advocaat mogelijk te maken. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

6. Balie

Alle advocaten van Truyens Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde. Als advocaten ingeschreven aan de balie van Dendermonde zijn de advocaten van Truyens Advocaten onderworpen aan de reglement van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, diegeraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de eigen balie.

7. Aansprakelijkheid

Elk van de advocaten van Truyens Advocaten is via de Balie Dendermonde verzekerd voor een bedrag van 2.500.000 € (bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899).

De volgende advocaten hebben bovendien een bijkomende dekking: een dekking in 2de rang voor bijkomend een bedrag van 5.000.000 € (dus een totale dekking van 7.500.000€): Ann Truyens, Stefan Walgraeve, Wim Van Damme, Erika Rentmeesters, Line Verstraeten, Koenraad Van De Sijpe, Pieter Wauman, Tom Huygens, Astrid Van Grembergen, Lieven D’Hooghe, Peter Bouckaert (bij AG Insurance nv via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer 399551935)

De Cliënt vindt voormelde verzekering van Truyens Advocaten en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van de Advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de Advocaat onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd is.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering onder de betrokken polis zou plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van elk van de advocaten van Truyens Advocaten beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 25.000 EUR.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Truyens Advocaten verzekert verleent dekking in de volgende landen: de waarborg is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Enkel de individuele advocaat met wie de overeenkomst werd gesloten is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en van de opdrachten van de Cliënt. Geen enkele andere advocaat, medewerker of eender welke aangestelde van het kantoor noch de maatschap Truyens Advocaten kunnen daarvoor aansprakelijk gesteld worden door de Cliënt.

8. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de Advocaat. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat (correspondent).

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt. Onverminderd dit overleg, is de Advocaat in de uitvoering van zijn opdracht door de Cliënt steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de Cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de Cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de Cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.

9. Kosten en erelonen

§1. Het is niet steeds mogelijk bij het opstarten van een dossier een nauwkeurige schatting te maken omtrent erelonen en kosten, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid werk moeilijk in te schatten is (afhankelijk van het gedrag van de eventuele tegenpartij, afhankelijk van de voorbereiding door de Cliënt zelf, …). Niettemin tracht de Advocaat de Cliënt steeds vooraf in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de opdracht.

Deze informatie, samen met het tijdig aanrekenen van reeds geleverde prestaties en gemaakte onkosten en/of voorschotten in de vorm van provisienota’s, zal de Cliënt toelaten het verloop van de erelonen en kosten tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren.

§2. De ereloonstaten van een advocaat zijn opgebouwd uit het ereloon, de kosten van de advocaat en de gerechtskosten en voorgeschoten uitgaven.

Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden. Concrete afspraken omtrent het uurloon dat in aanmerking zal worden genomen bij de begroting van het honorarium maakt de Cliënt met de Advocaat die de opdracht en/of het dossier beheert.In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk.

§3. De Advocaat rekent de Cliënt voorschotten op erelonen en kosten aan naarmate de behandeling van de zaak vordert. Voor zoveel als nodig vormt dergelijke aanvraag tot provisie een bestelbon zoals vermeld in artikel XIV.55 van het Wetboek Economisch Recht. Hij zal hierbij zo veel mogelijk een overeenstemming betrachten met de tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties. Op deze wijze is het mogelijk het verloop van de kosten en erelonen tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren, en de betaling te spreiden.

§4. Bij het afsluiten van het dossier wordt aan de Cliënt een (eind)staat van onkosten en erelonen overgemaakt. Ook tussentijdse afrekeningen (bv. per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) zijn mogelijk.

§5. Mocht de Cliënt bij het ontvangen van een (eind- of tussentijdse) staat van onkosten en erelonen of bij de provisienota vragen of opmerkingen hebben, dient hij de Advocaat te contacteren teneinde de nodige uitleg te bekomen.

Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten of provisienota dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de 14 dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd zijn alle ereloonstaten betaalbaar op de zetel van Truyens Advocaten, zonder korting, binnen 15 dagen na factuurdatum.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft de Advocaat, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (a) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd zijn recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), mocht een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft de Advocaat in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken Cliënt op te schorten tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn opdracht.

§7. Indien de Advocaat in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §6 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt de Advocaat zijn provisies of staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

§8. Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW.

10. Derdengelden

§1. De Advocaat stort alle bedragen die hij voor de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. Indien de Advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de Cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. De Advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan hem verschuldigd is. Hij brengt de cliënt hiervan op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de Advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de Cliënt om het verschuldigde saldo te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de Advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

§3. De Advocaat stort alle bedragen die hij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

11. Klachten

Indien de Cliënt een klacht heeft over de Advocaat of ontevreden is over de behandeling van het dossier, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de Advocaat die het dossier behandelt. Indien dit overleg niet tot een voor de Cliënt bevredigende oplossing leidt, dan kan de Cliënt terecht bij Stefan Walgraeve (stefan.walgraeve@truyensadvocaten.be), die de klacht zal onderzoeken en waar mogelijk bemiddelen om tot een oplossing te komen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door de Advocaat gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder diens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan de Advocaat toegekende opdracht.

13. Archivering

De Advocaat archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen, uitsluitend op diens uitdrukkelijk verzoek, aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft de Advocaat het recht om het dossier te vernietigen, inbegrepen de op dat ogenblik aanwezige originele stukken.

14. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De Advocaat is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.[1]

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op het telefoonnummer 03 777 27 27, per fax op het nummer 03 778 07 07 of per e- mail op info@truyensadvocaten.be.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten van Cliënten die consument zijn ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand[2].

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

15. Toepasselijk recht en geschillen

§1. Alle overeenkomsten tussen de Advocaat en de Cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

De Advocaat is onderworpen aan (a) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (b) aan de reglementen van de Orde van Advocaten bij de Balie te Dendermonde.

§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten bij de Balie te Dendermonde.

Voor tuchtzaken is volgende stafhouder bevoegd: Stafhouder balie Dendermonde, Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde, tel. 052 21 56 48.

§4. Indien de Cliënt van mening is dat de Advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijzetegemoetgekomen is aan het (de) aan de Advocaat gerichte verzoek(en), kan de Cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

§4. Uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen / Gent, afdeling Dendermonde en desgevallend de Vrederechter van het kanton Sint-Niklaas zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen de Advocaat en de Cliënt.

[1] Boek XIV “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen” van het Wetboek van Economisch recht, ingevoegd bij wet van 4 april 2014, BS 12 mei 2014.

[2] http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/buitengerechtelijke_regeling_van_consumentengeschillen/#.VuhI-vnhCUl

WITWASWETGEVING

De advocaten van TRUYENS ADVOCATEN zijn, zoals alle advocaten in België (en Europa) onderworpen aan de Wetgeving inzake Witwaspreventie (wet herschreven door de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).

U kan de integrale wettekst terugvinden op het internet via de volgende link : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017091806

In toepassing van deze wet zijn wij verplicht uw precieze identiteit te noteren en, als U een vennootschap of vereniging is, moeten U ons de precieze identiteit van uw bestuurders en uiteindelijke economische begunstigden mededelen.

Wij zullen dan ook naar aanleiding van een eerste consultatie uw identiteitsbewijs elektronisch inlezen of kopiëren. In voorkomend geval kunnen wij u ook vragen ons deze gegevens over te maken per post of per e-mail.

Voor welbepaalde dossiers, de zogenaamde “witwasgevoelige” dossiers, moeten wij ons bovendien een beeld vormen van uw financiële draagkracht en, indien in een “witwasgevoelige” transactie de verhandelde gelden niet kunnen worden verklaard vanuit uw financiële draagkracht, zijn wij verplicht U te vragen naar de herkomst en de bestemming van de gelden.Wij mogen geen contante betalingen meer ontvangen noch uitvoeren die het bedrag van meer dan 3.000,00 EUR in het kader van één transactie of verschillende transacties waartussen een verband bestaat.

Indien wij de informatie niet kunnen bekomen die de Witwaswet ons oplegt U te vragen, zijn wij wettelijk verplicht onze tussenkomst onmiddellijk te staken.

PRIVACYVERKLARING VAN TRUYENS ADVOCATEN

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 28 mei 2018 Organisatie: Truyens Advocaten, gevestigd te Vijfstraten 57-59, 9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Truyens Advocaten – Vijfstraten 57-59, 9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 3 777 27 27 – www.truyensadvocaten.beinfo@truyensadvocaten.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Truyens Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@truyensadvocaten.be.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming: Stefan Walgraeve, Truyens Advocaten, Vijfstraten 57, 9100 Sint-Niklaas, tel. +32 3 777 27 27, e- mail: info@truyensadvocaten.be

Persoonsgegevens die wij verwerken: Truyens Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf

onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken[2]

Truyens Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

gegevens van personen jonger dan 16 jaar

persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@truyensadvocaten.be

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Truyens Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Truyens Advocaten rust;

ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan Truyens Advocaten is opgedragen;

voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Truyens Advocaten of van derden[3];de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Truyens Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming: Truyens Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Truyens Advocaten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Office365

Wolters Kluwer Kleos

Truyens Advocaten heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Truyens Advocaten maakt gebruik van een “raid mirror” (redundantie opslagsysteem) waarbij de back up in Merelbeke Datacenter Gent zit. Het datacenter is ISO 27001 compliant (https://www.interoute.be/about-us/governance-certificates).

Voor Microsoft Office 365 bevinden de servers (hostingproviders) zich in Oostenrijk, Finland, Ierland en Nederland. Ook Micorosoft is ISO 27001 compliant (https://products.office.com/nl-be/business/office-365-trust-center-compliance-certifications).

Truyens Advocaten heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Truyens Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Truyens Advocaten bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelatenom de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. Truyens Advocaten bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Truyens Advocaten is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen. De door u verschafte gegevens worden door Truyens Advocaten bewaard gedurende een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden: Truyens Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Truyens Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Truyens Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Truyens Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@truyensadvocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Truyens Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Truyens Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onzewettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/ of informatie.[4]

Truyens Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[3] Conform het mandaat van Truyens Advocaten zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

[4] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.